№ 786 (5) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 35-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, “ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, ატომაგისტრალზე აკრძალულია მეორე ზოლს იქით იმ სატვირთო ავტომობილების მოძრაობა, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა 3,5 ტონას აღემატება, ხოლო იმავე თავის 30-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის თანახმად, ურელსო სატრანსპორტო საშუალების გასწრება ნებადართულია მხოლოდ მარცხენა მხრიდან, ხოლო იმავე თავის28-ე მუხლის, მე-4 პუნქტის თანახმად მძღოლი მოძრაობს რაც შეიძლება ახლოს სავალი ნაწილის მარჯვენა ნაპირთან. აკრძალულია მარცხენა ზოლის დაკავება, როცა მარჯვენა ზოლი თავისუფალია.

მოცემულ სიტუაციაში საგზაო ნიშანი 5.1 “ავტომაგისტრალი” მძღოლებს აწვდის ინფორმაციას, რომ ისინი იმყოფებიან ავტომაგისტრალზე, სადაც სატვირთო ავტომობილების მოძრაობა, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა 3,5 ტონას აღემატება მეორე ზოლს იქით აკრძალულია, ხოლო მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს შეუძლია გადავიდეს მარჯვენა ზოლში და გააგრძელოს მოძრაობის ნებადართული ნებისმიერი სიჩქარით. საგზაო მოძრაობის წესების მოთხოვნებს არღვევს სატვირთო ავტომობილის მძღოლი.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 782 (5) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 22-ე მუხლის, მე-4 პუნქტის თანახმად იმ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს, რომელიც გზაზე ასრულებს საამშენებლო, სარემონტო, ან დასასუფთავებელ სამუშაოებს და ჩართული აქვს ნარინჯისფერი, ან ყვითელი ფერის შუქურა, შეუძლია გადაუხვიოს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების, აგრეთვე ამ კანონის 28-ე მუხლის, მე-4 და 35-ე მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, თუ უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას. სხვა მძღოლებმა მას არუნდა შეუქმნან მუშაობაში დაბრკოლება. ნარინჯისფერი, ან ყვითელი შუქურა არიძლევა უპირატესობას საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეების მიმართ და გამოიყენება მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან ასაცილებლად.

 მოცემულ სიტუაციაში მძღოლს უფლება აქვს მოაბრუნოს ტრაქტორი მარჯვენა ზოლიდან და გააგრძელოს მოძრაობა ავტომაგისტრალზე.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 792 (4) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 31-ე მუხლის, პირველი პუნქტის "ა" და "ბ” ქვეპუნქტების თანახმად ატომაგისტრალზე აკრძალულია: ა) ქვეითის, შინაური ცხოველების, ველოსიპედისტის, მოპედის, ტრაქტორისა და თვითმავალი მანქანის, აგრეთვე სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა, რომელთა სიჩქარე ტექნიკური მახასიათებლით ან მათი მდგომარეობის გამო 40 კმ/სთ-ზე ნაკლებია; ბ) მეორე ზოლს იქით იმ სატვირთო ავტომობილების მოძრაობა, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა 3,5 ტონას აღემატება;

მოცემულ სიტუაციაში ავტომაგისტრალზე მოძრაობა ეკრძალება ტრაქტორს, რომელზეც დამაგრებული საცნობი ნიშანი "სიჩქარის შეზღუდვა” არაძლევს უფლებას იმოძრაოს 30 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 780 (4) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 29-ე მუხლის, მე-4 პუნქტის, "გ" ქვეპუნქტის თანახმად დაუსახლებელ პუნქტში ნებადართულია მოძრაობა: მსუბუქი ავტომობილის მისაბმელის ბუქსირებისას, სხვა ავტობუსისა და სატვირთო ავტომობილებისა, რომელთა ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 3,5 ტონას, ავტომაგისტრალზე - არა უმეტეს 90 კმ/სთ, სხვა გზებზე - არა უმეტეს 70 კმ/სთ სიჩქარით;

მოცემულ სიტუაციაში, ავტომაგისტრალზე, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მისაბმელით შეუძლია იმოძრაოს არა უმეტეს 90 კმ/სთ მაქსიმალური სიჩქარით.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 793 (4) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 35-ე მუხლის, პირველი პუნქტის "გ" ქვეპუნქტის თანახმად ატომაგისტრალზე აკრძალულია გაჩერება 5.15 "დგომის ადგილი” და 6.11 "დასვენების ადგილი” ნიშნებით აღნიშნული სპეციალური სადგომი მოედნების გარეთ.

მოცემულ სიტუაციაში, ავტომაგისტრალზე დგომის წესი დაარღვია ორივე მძღოლმა.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 785 (4) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 35-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის თანახმად, ავტომაგისტრალის სავალ ნაწილზე იძულებით გაჩერებისას მძღოლი ხელმძღვანელობს ამ კანონის 26-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად და იღებს ზომებს, რათა სატრანსპორტო საშუალება გაიყვანოს ამისათვის განკუთვნილ ზოლზე (სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზის მარჯვნივ), ხოლო 26-ე მუხლის, “ბ” პუნქტის თანახმად, საავარიო შუქური სიგნალიზაცია ირთვება იძულებითი გაჩერების დროს იმ ადგილზე, სადაც აკრძალულია გაჩერება; იძულებითი გაჩერების შემთხვევაში მძღოლს ავტომობილი უნდა გაეჩერებინა არა გამყოფ ზოლზე, არამედ გვრდულზე სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზის მარჯვნივ და ჩაერთო საავარიო შუქური სიგნალიზაცია.

მოცემულ სიტუაციაში მძღოლი არ მოიქცა სწორად.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 779 (3) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 27-ე მუხლის, მე-11 პუნქტის თანახმად დამუხუჭების ზოლის არსებობის შემთხვევაში მძღოლი, რომელიც აპირებს მოხვევას, დროულად უნდა გადაადგილდეს ამ ზოლზე და შემდეგ შეანელის სიჩქარე.

მოცემულ სიტუაციაში მძღოლი ვალდებულია გადავიდეს დამუხრუჭების ზოლზე და შემდეგ შეანელოს მოძრაობის სიჩქარე.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 790 (3) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 35-ე მუხლის, პირველი პუნქტის "დ" ქვეპუნქტის თანახმად, მობრუნება და შესვლა გამყოფი ზოლის ტექნოლოგიურ წყვეტილებში. იმავე თავის 22-ე მუხლის, მე-4 პუნქტის თანახმად, იმ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს, რომელიც გზაზე ასრულებს საამშენებლო, სარემონტო ან დასასუფთავებელ სამუშაოებს და ჩართული აქვს ნარინჯისფერი ან ყვითელი ფერის შუქურა, შეუძლია გადაუხვიოს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების, აგრეთვე ამ კანონის 28-ე მუხლის, მე-4 და 35-ე მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, თუ უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას. სხვა მძღოლებმა მას არ უნდა შეუქმნან მუშაობაში დაბრკოლება. ნარინჯისფერი ან ყვითელი შუქურა არ იძლევა უპირატესობას საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეების მიმართ და გამოიყენება მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან ასაცილებლად.

მოცემულ სიტუაციაში, სატვირთო ავტომობილის მძღოლს, რომელიც ასრულებს სამშენებლო ან სარემონტო სამუშაოებს უფლება აქვს შევიდეს ავტომაგისტრალის ტექნოლოგიურ წყვეტილში,ხოლო მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება არა აქვს მობრუნდეს ავტომაგისტრალზე ტექნოლოგიურ წყვეტილში და არღვევს ავტომაგისტრალზე მობრუნების წესს.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 787 (3) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 35-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, “ე” ქვეპუნქტის თანახმად, ავტომაგისტრალზე აკრძალულია უკუსვლით მოძრაობა.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 789 (2) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 35-ე მუხლის, პირველი პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტის თანახმად ატომაგისტრალზე აკრძალულია სასწავლო სვლა.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 781 (2) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 26-ე მუხლის, "ბ" პუნქტის თანახმად საავარიო შუქური სიგნალიზაცია ირთვება იძულებითი გაჩერების დროს იმ ადგილას, სადაც აკრძალულია გაჩერება, ხოლო საგზაო მოძრაობის წესების მე-7 თავის, 7.2 პუნქტის თანახმად საავარიო შუქური სიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ, აგრეთვე თუ ასეთი სიგნალიზაცია არარსებობს, ან მწყობრიდანაა გამოსული, მძღოლმა დაუყოვნებლივ უნდა გამოდგას საავარიო გაჩერების ნიშანი, დასახლებულ პუნქტში არა ნაკლებ 15 მეტრზე, ხოლო დაუსახლებელ პუნქტში - არანაკლებ 30 მეტრმანძილზე სატრანსპორტო საშუალებიდან.

მოცემულ სიტუაციაში მძღოლი მოძრაობს ავტომაგისტრალზე სადაც გაჩერება აკრძალულია სპეციალური სადგომი მოედნების გარეთ, ამიტომ მძღოლმა არ შეასრულა საგზაო მოძრაობის წესების ყველა მოთხოვნა, რამდენადაც არ გამოდგა ავტომობილის უკან არანაკლებ 30 მეტრის მანძილზე ავარიული გაჩერების ნიშანი.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 783 (2) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 35-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის თანახმად, ავტომაგისტრალზე, სავალ ნაწილზე იძულებით გაჩერებისას მძღოლი ხელმძღვანელობს ამ კანონის 26-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად და იღებს ზომებს, რათა სატრანსპორტო საშუალება გაიყვანოს ამისათვის განკუთვნილ ზოლზე (სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზის მარჯვნივ), ხოლო იმავე თავის 26-ე მუხლის, “ბ” ქვეპუნქტის თანახმად, საავარიო შუქური სიგნალიზაცია ირთვება იძულებითი გაჩერების დროს იმ ადგილას, სადაც აკრძალულია გაჩერება;

მოცემულ სიტუაციაში წითელი ავტომობილი იმყოფება ავტომაგისტრალზე, სადაც გაჩერება ნებადართულია მხოლოდ სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე. იძულებით გაჩერებისას მძღოლმა კი გადაიყვანა ავტომობილი სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზის მარჯვნივ და გამოდგა საავარიო ნიშანი, მაგრამ არ ჩართო საავარიო შუქური სიგნალიზაცია, რითაც დაარღვია საგზაო მოძრაობის წესების მოთხოვნები.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 784 (2) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 35-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, “ა” ქვეპუნქტის თანახმად, ატომაგისტრალზე აკრძალულია ქვეითის, შინაური ცხოველების, ველოსიპედისტის, მოპედის, ტრაქტორისა და თვითმავალი მანქანის, აგრეთვე სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა, რომელთა სიჩქარე ტექნიკური მახასიათებლით, ან მათი მდგომარეობის გამო 40 კმ/სთ-ზე ნაკლებია. ხოლო იმავე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად ამ მუხლის მოთხოვნები ვრცელდება 5.3 ნიშნით აღნიშნულ გზებზეც.

მოცემულ სიტუაციაში ვიმყოფებით 5.3 “საავტომობილო გზა” ნიშნით აღნიშნულ გზაზე,სადაც მოძრაობა ეკრძალება სატრანსპორტო საშუალებას, რომლის სიჩქარე ტექნიკური მდგომარეობის გამო 40 კმ/სთ-ზე ნაკლებია. მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესების მოთხოვნებს.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 791 (2) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 32-ე მუხლის, მე-4 პუნქტის, "ა” ქვეპუნქტის თანახმად, რეგულირებულ გზაჯვარედინიზე შუქნიშნის მწვანე სიგნალის ჩართვის დროს მარცხნივ მოხვევისას ან მობრუნებისას ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს საპირისპირო მიმართულებიდან პირდაპირან მარჯვნივ მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას. ამავე წესით ხელმძღვანელობენ ურთირთშორის მოძრავი ტრამვაის მძღოლებიც.

მოცემულ სიტუაციაში, გზაჯვარედინზე მარცხნივ მოხვევისას თქვენ ვალდებული ხართ გზა დაუთმოთ სატვირთო ავტომობილს.

სწორი პასუხის ჩვენება

№ 788 (2) საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 35-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის თანახმად, ავტომაგისტრალის სავალ ნაწილზე იძულებით გაჩერებისას მძღოლი ხელმძღვანელობს ამ კანონის 26-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად და იღებს ზომებს, რათა სატრანსპორტო საშუალება გაიყვანოს ამისთვის განკუთვნილ ზოლზე (სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზის მარჯვნივ), ხოლო ამავე თავის 26-ე მუხლის, "ბ" პუნქტის თანახმად, საავარიო შუქური სიგნალიზაცია ირთვება იძულებითი გაჩერების დროს იმ ადგილას, სადაც აკრძალულია გაჩერება, ხოლო "საგზაო მოძრაობის წესების” 7.2 პუნქტის თანახმად, იმ ადგილებში იძულებით გაჩერების დროს, სადაც ეს აკრძალულია და ხილვადობის პირობების გათვალისწინებით, სხვა მძღოლები ვერ შესძლებენ სატრანსპორტო საშუალების დროულად შემჩნევას, შუქური სიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ, აგრეთვე თუ ასეთი სიგნალიზაცია არ არსებობს ან მწყობრიდანაა გამოსული, მძღოლმა დაუყოვნებლივ უნდა გამოდგას საავარიო გაჩერების ნიშანი (მოციმციმე წითელი ფარანი). ეს ნიშანი (ფარანი) უნდა დაიდგას სატრანსპორტო საშუალებიდან იმ მანძილზე, რომელიც კონკრეტულ პირობებში უზრუნველყოფს სხვა მძღოლების დროულ გაფრთხილებას საშიშროების შესახებ. მაგრამ ეს მანძილი დასახლებულ პუნქტებში არუნდა იყოს 15 მეტრზე, ხოლო დაუსახლებელ პუნქტებში - 30 მეტრზე ნაკლები.

მოცემულ შემთხვევაში, ავტომაგისტრალზე იძულებითი გაჩერებისას მძღოლმა სატრანსპორტო საშუალება კი გაიყვანა ამისათვის განკუთვნილ ზოლზე, სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზის მარჯვნივ და ჩართო ავარიული სიგნალიზაცია, მაგრამ არ დააყენა სატრანსპორტო საშუალების უკან საავარიო გაჩერების ნიშანი, რითაც დაარღვია საგზაო მოძრაობის წესების მოთხოვნები.

სწორი პასუხის ჩვენება